Regulamin Apartamentów Porto

na Mazurach

W sercu Mazur, Krainy Wielkich Jezior, w malowniczym Giżycku tuż obok kanału Łuczańskiego zlokalizowany jest kompleks gastronomiczno-hotelarski Porto.

Regulamin Apartamentów Porto

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów Porto i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując tych czynności klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

2.Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Apartamentów Porto.

3.Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju hotelowym, jak również na stronie www.apartamentyporto.pl

§1. DOBA HOTELOWA

1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do 11.00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Apartamenty Porto mogą odmówić przedłużenia pobytu w przypadku braku miejsc noclegowych lub odmowa może nastąpić w przypadku klientów nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Apartamenty Porto zastrzegają sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania pełnej płatności za pobyt.

§2. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości oraz wypełnienie karty meldunkowej.

2. Nasi Goście nie mogą przekazywać pokoju osobom trzecim.

3. Osoby nie zameldowane w Apartamentach Porto mogą przebywać w apartamencie od godziny 7.00 do godziny 22.00.

4. Apartamenty Porto mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.

5. Apartamenty Porto zastrzegają sobie prawo do pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. Rezerwacja jest gwarantowana w przypadku dokonania wpłaty zadatku w wysokości 40% wartości pobytu w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku nieodwołania rezerwacji apartamentu do godziny 11.00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, zadatek nie zostaje zwrócony .

8. Jeżeli pobyt Gościa w Apartamentach Porto miał mieć miejsce w okresie wysokiego sezonu (długie weekendy, święta, lipiec, sierpień, Sylwester), Apartamenty Porto będą miały prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwracamy opłaty za daną dobę hotelową.

10. Jednostką płatniczą jest polski złoty (PLN). 11. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi usługobiorca. 12. Apartamenty Porto wystawiają faktury Vat zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

§3. USŁUGI

1. Apartamenty Porto świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Apartamenty Porto mają obowiązek zapewnić Gościom: – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług, – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń tylko wówczas, gdy Gość wyrazi takie życzenie.

§4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentów Porto pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia urządzeń technicznych Apartamentów Porto, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Apartamenty Porto mogą odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartamentów Porto, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentów Porto.

4. Klient powinien każdorazowo opuszczając pokój ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zostawić kartę w recepcji. 5. Za zgubienie karty do pokoju obowiązuje opłata 50 PLN.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Apartamentów Porto

1. Apartamenty Porto nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z ich usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego art. 846 – 852.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Apartamenty Porto nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Apartamentów Porto czy poza nim.

4. Posiadamy ubezpieczenie OC.

§6. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Apartamenty Porto przechowają powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność apartamentów Porto. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§7. CISZA NOCNA

1. W Apartamentach Porto obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.

§8. REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Reklamacja może być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa była wykonana. Przy złożeniu reklamacji w innym terminie może ona nie zostać rozpatrzona.

§9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Apartamentach Porto obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami do tego celu.

2. W Apartamentach Porto nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych.

3. Zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

Wi – Fi : porto042018

Apartamenty Porto

Komplek gstronomiczno-noclegowy Porto. Zapraszamy!

DOKONAJ REZERWACJI

lub tel. 570 580 222 / 87 428 11 12

 e-mail: rezerwacje@apartamentyporto.pl

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy chętnie na wszystkie pytania